Ephesians

If the Nepalese captions do not appear immediately, click the CC icon or click Settings and then Subtitles.
यदि नेपाली क्याप्सन तुरुन्तै देखा पर्दैन, CC प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् वा सेटिंग्स र त्यसपछि उपशीर्षकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्।

The Believer’s Riches in Christ! Eph 1: 1-23

The Believer’s Riches in Christ! Eph 2: 1-22

The Believer’s Riches in Christ! Eph 3: 1-21

The Believer’s Riches in Christ! Eph 4: 1-32

The Believer’s Riches in Christ! Eph 5: 1-6:9

The Believer’s Riches in Christ! Eph 6: 10-17